- wing - - wing - - wing -
- wing - - wing - - wing -
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับทอง จาก กิจกรรม "ซื้อกูนน์ ลุ้นฟรีโชคทอง"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับทอง จาก กิจกรรม "ซื้อกูนน์ ลุ้นฟรีโชคทอง"

พี่ลีโอคุงมาแล้วคร้าบบบบ...!! ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจากกิจกรรม “ซื้อกูนน์ ลุ้นฟรีโชคทอง” ตอบแทนความไว้วางใจจากแฟนคลับกูนน์ แจกทองทั้งสิ้น 55 รางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีตามนี้ได้เลยครับ

 

ทองคำน้ำหนัก 5 บาท จำนวน 1 รางวัล ผู้โชคดีได้แก่

นางสาว ชลาลัย ดวงแก้ว จ.อำนาจเจริญ

 

ทองคำน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล ผู้โชคดีได้แก่

1. คุณจักรเพขร วงศ์วิสุทธิเวท กทม 

2. คุณสุนทรา นันทะศรี จ.นนทบุรี 

3. คุณวิรัณภัทร ไชยพัฒน์นราทร จ.นครศรีธรรมราช 

4. คุณศิริประภา แสงจันทร์ จ.ปราจีนบุรี 

 

ทองคำน้ำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล ผู้โชคดีได้แก่

1. ด.ญ.ปภิชญา กวยทวิมล กทม 

2. คุณอุทุมพร จองหมวย จ.ชัยภูมิ 

3. คุณธัญญาลักษณ์ รัตนไทรแก้ว กทม

4. ด.ญ.ณัฐหทัย บุญยงรัตนากูล จ.นนทบุรี 

5. ด.ช.ณัฐพัชร์ ปิยะดา จ.เชียงราย 

6. คุณมัณทนา ขวัญเมือง จ.ลพบุรี 

7. คุณณรงถ์ฤทธิ์ บังแก้ว จ.ชลบุรี 

8. นายเพ็ขร วิเชียรสรรค์ จ.พิจิตร 

9. คุณอลิศรา จินตภากร กทม 

10. คุณสุรีพร พันธุ์เอี่ยม จ.นนทบุรี 

11. คุณณัญวุฒิ ทันหมี จ.ปทุมธานี 

12. คุณเพชรรัตน สุดเสนาะ กทม 

13. ด.ช.ภควัต เดชจำเริญ กทม 

14. คุณอิธิกานต์ ทองเชตุ จ.ปราจีนบุรี 

15. ด.ช.พิสิฐพล ทองเชตุ  จ.ปราจีนบุรี 

16. นางจิดดาภา อารีย์ จ.ขอนแก่น 

17. ด.ญ.จุฑทมาศ ทองคุมญาติ จ.นครปฐม 

18. ด.ช.ปกป้อง กิ่งใบสมบูรณ์ กทม 

19. ด.ญ ลาดีละหิ หลีวัง จ.ปัตตานี 

20. น.ส.ปรียา สายจันทร์ จ.นครปฐม 

21. กฤษณา อิมฤทัยเจริญโชค กทม 

22. นางการตอน คงเมือง จ.แพร่ 

23. ด.ช.ธีรดนย์ ลีเลียง จ.สุโขทัย 

24. ด.ญ.กานต์พิชชา พลูสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ 

25. คุณธนิกพร ศรีสุภา จ.ยะลา 

26. น.ส.ตรีนุช อมรภิญโญเกียรติ กทม 

27. นางสุภาลินี พวงจันทร์ จ.ยโสธร 

28. คุณพงศกร ศรีสมุทร์ จ.ชัยภูมิ 

29. ด.ญ.ณิชชยาดา เจนวัฒนกุล กทม 

30. คุณเพ็ญภรณ์ อัตตาภิบาล กทม 

31. ด.ช.ปภาวิน นิตย์สง่า กทม 

32. นางสุกฤตา ไพบูลย์วัตนพงศ์ กทม 

33. คุณรัชฏาวรรณ สถตย์วงศ์ นนทบุรี 

34. คุณแสงเดือน เนตรนิยม จ.สมุทรสาคร 

35. คุณชาลี ทองเชตุ จ.อตรดิตถ์ 

36. คุณ สุนันทา นาคศุภกุล จ.ประจวบฯ 

37. คุณประทุมวัตน์ เอโกบก จ.ราชบุรี 

38. คุณอรุณี ยังกิจการ จ.ราชบุรี 

39. คุณสุรศักดิ์ ยังกิจการ จ.ราชบุรี 

40. คุณวรา จำปาแก้ว จ.ราชบุรี 

41. คุณสมศรี คงแป้น จ.ราชบุรี 

42. คุณอาวุช จิ๋วลุ่ย จ. ราชบุรี 

43. คุณสุภาวดี กุมพิมล จ.ราชบุรี 

44. คุณสุนิศา ตงจิว จ.ราชบุรี 

45. คุณนิกร พุทธสอน จ.เพชรบุรี 

46. คุณสรารัตน์ ทรัพย์จำ จ.ราชบุรี 

47. คุณจรุณ ศิริสมบูรณ์ จ.ราชบุรี 

48. คุณบวรวงศ์ อ่วมทับ จ.ราชบุรี 

49. คุณชัชวาล หัตถาพงษ์ จ.ราชบุรี 

50. คุณเรณู ถ้วยประเสริรฐ จ.ราชบุรี

 

ผู้โชคดีที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อเพื่อรับของรางวัลในลำดับถัดไป หรือตรวจสอบรายชื่ออีกช่องทางได้ที่ www.goon-thailand.com  และ www.facebook.com/GOONdiaperTH  ครับ

08 June 2016 4236